දේවතාවී – 03 කොටස

3345
දේවතාවී       03 වන කොටස  ◈ ━━━━━━━ ⸙ - ⸙ ━━━━━━━ ◈   දවසක් හැර...

දේවතාවී – 02 කොටස

866
දේවතාවී       02 වන කොටස  ◈ ━━━━━━━ ⸙ - ⸙ ━━━━━━━ ◈   දවසක් හැර...

දේවතාවී – 01 කොටස

1467
දේවතාවී       01 වන කොටස  ◈ ━━━━━━━ ⸙ - ⸙ ━━━━━━━ ◈   දවසක් හැර...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 60 කොටස

7821
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා60 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆මනුජගේ ඔඩොක්කුවේ තියෙන අමායගේ බෙල්ල පැත්තට කඩාගෙන...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 59 කොටස

11442
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා59 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆" මහත්තයෝ මනුජ මහත්තයට වැඩක් වැටුනා කියලා...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 58 කොටස

962
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා58 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆දෙන්නා එක්ක කඩේ කතා කර කර ඉන්නකොට...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 57 කොටස

179
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා57 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆යුමී ෆෝන් එක අතට අරන් වයිෆයි ඔන්...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 56 කොටස

1077
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා56 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆කේෂ්ගේ පැත්තට හැරුන යුමී කේෂ් ගේ පපුවට...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 55 කොටස

143
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා55 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆යුමීගේ හිතට දැනුනේ බයක් මොකද මේ නොදන්න...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 54 කොටස

165
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා54 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆යුමීවත් ඇදගෙන කේෂ් දුවලා ගියේ කවුන්ටර් එක...

මගේ දෙවන මනමාලයා ඔහුයි – 53 කොටස

148
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා53 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆👉 මගේ කේෂ් කොලුවට බැනපූ ඈයෝ මේ...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 52 කොටස

397
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා52 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆" කේෂ්.. "කියලා මහ හයියෙන් යුමී කෑ...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 51 කොටස

115
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා51 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆වෙන කවුරුත් නෙවේ ඈතීන් එන්නේ ටානියා.. බියර්...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 50 කොටස

161
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️ ✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා 50 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 49 කොටස

2286
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා49 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆යුමීලා කේෂ්ලට කලින් ගිහින් කාමරේකට වෙලා හිටියේ...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 48 කොටස

6449
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා48 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆යුමී කාර් එකට නගින්න කලින් දකින දේ...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 47 කොටස

992
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා47 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆ඒත් එක්කම වගේ එතනට ආව කෙනා නිසා...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 46 කොටස

252
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා46 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆ඒත් එක්කම යුමී කිව්ව දේ නිසා කොල්ලාට...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 45 කොටස

740
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා45 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆#වසරකට_පසූ.." බෑ බෑ මම ආස මේ මුද්දට.....

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 44 කොටස

153
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා44 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆යුමී...හුරතල්මඔය පෙමටහදේ මහ ගැඹුරකින්...ඉඩ වෙන්වනුඹ නමටතිබේ නොසිතන...